Kreuzfahrt-Filter
Verfügbar
Limitiert
Ausgebucht

Juli 2024

06. Jul 2024 - 13. Jul 2024

Passau Budapest

AMADEUS Nova | NOV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

07. Jul 2024 - 14. Jul 2024

Budapest Passau

AMADEUS Riva | RIV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

13. Jul 2024 - 20. Jul 2024

Amsterdam Basel

AMADEUS Cara | CAR

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

14. Jul 2024 - 21. Jul 2024

Passau Passau

AMADEUS Riva | RIV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

15. Jul 2024 - 22. Jul 2024

Amsterdam Basel

AMADEUS Star | STA

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

15. Jul 2024 - 30. Jul 2024

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

17. Jul 2024 - 24. Jul 2024

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

17. Jul 2024 - 24. Jul 2024

Basel Amsterdam

AMADEUS Queen | QUE

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

20. Jul 2024 - 27. Jul 2024

Basel Amsterdam

AMADEUS Cara | CAR

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

21. Jul 2024 - 28. Jul 2024

Passau Passau

AMADEUS Riva | RIV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

22. Jul 2024 - 29. Jul 2024

Basel Amsterdam

AMADEUS Star | STA

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

25. Jul 2024 - 01. Aug 2024

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

27. Jul 2024 - 10. Aug 2024

Amsterdam Budapest

AMADEUS Cara | CAR

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

27. Jul 2024 - 03. Aug 2024

Amsterdam Nürnberg

AMADEUS Cara | CAR

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

28. Jul 2024 - 06. Aug 2024

Wien Bukarest

AMADEUS Nova | NOV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

30. Jul 2024 - 06. Aug 2024

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

August 2024

03. Aug 2024 - 10. Aug 2024

Nürnberg Budapest

AMADEUS Cara | CAR

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

04. Aug 2024 - 14. Aug 2024

Bukarest Wien

AMADEUS Nova | NOV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

06. Aug 2024 - 14. Aug 2024

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

07. Aug 2024 - 14. Aug 2024

Amsterdam Basel

AMADEUS Queen | QUE

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

08. Aug 2024 - 15. Aug 2024

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

10. Aug 2024 - 17. Aug 2024

Budapest Passau

AMADEUS Cara | CAR

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

14. Aug 2024 - 22. Aug 2024

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

14. Aug 2024 - 21. Aug 2024

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

21. Aug 2024 - 28. Aug 2024

Passau Budapest

AMADEUS Riva | RIV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

22. Aug 2024 - 29. Aug 2024

Passau Passau

AMADEUS Nova | NOV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

22. Aug 2024 - 29. Aug 2024

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

28. Aug 2024 - 04. Sep 2024

Basel Amsterdam

AMADEUS Queen | QUE

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

29. Aug 2024 - 05. Sep 2024

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

September 2024

05. Sep 2024 - 12. Sep 2024

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

07. Sep 2024 - 14. Sep 2024

Amsterdam Basel

AMADEUS Star | STA

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

08. Sep 2024 - 23. Sep 2024

Passau Passau

AMADEUS Cara | CAR

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

11. Sep 2024 - 18. Sep 2024

Budapest Passau

AMADEUS Riva | RIV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

12. Sep 2024 - 19. Sep 2024

Passau Passau

AMADEUS Nova | NOV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

18. Sep 2024 - 25. Sep 2024

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

19. Sep 2024 - 26. Sep 2024

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

19. Sep 2024 - 26. Sep 2024

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

21. Sep 2024 - 28. Sep 2024

Amsterdam Basel

AMADEUS Star | STA

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

23. Sep 2024 - 08. Oct 2024

Passau Passau

AMADEUS Cara | CAR

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

26. Sep 2024 - 03. Oct 2024

Passau Passau

AMADEUS Queen | QUE

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

26. Sep 2024 - 03. Oct 2024

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

28. Sep 2024 - 05. Oct 2024

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

28. Sep 2024 - 05. Oct 2024

Basel Amsterdam

AMADEUS Star | STA

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

Oktober 2024

02. Oct 2024 - 09. Oct 2024

Passau Passau

AMADEUS Riva | RIV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

02. Oct 2024 - 09. Oct 2024

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

05. Oct 2024 - 12. Oct 2024

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

05. Oct 2024 - 12. Oct 2024

Amsterdam Basel

AMADEUS Star | STA

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

09. Oct 2024 - 16. Oct 2024

Passau Budapest

AMADEUS Riva | RIV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

09. Oct 2024 - 18. Oct 2024

Wien Bukarest

AMADEUS Cara | CAR

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

10. Oct 2024 - 17. Oct 2024

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

12. Oct 2024 - 19. Oct 2024

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

12. Oct 2024 - 19. Oct 2024

Basel Amsterdam

AMADEUS Star | STA

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

12. Oct 2024 - 19. Oct 2024

Basel Amsterdam

AMADEUS Star | STA

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

16. Oct 2024 - 23. Oct 2024

Budapest Passau

AMADEUS Riva | RIV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

16. Oct 2024 - 26. Oct 2024

Bukarest Wien

AMADEUS Cara | CAR

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

17. Oct 2024 - 24. Oct 2024

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

19. Oct 2024 - 26. Oct 2024

Amsterdam Basel

AMADEUS Star | STA

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

24. Oct 2024 - 31. Oct 2024

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

26. Oct 2024 - 02. Nov 2024

Basel Amsterdam

AMADEUS Star | STA

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

31. Oct 2024 - 07. Nov 2024

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

31. Oct 2024 - 02. Nov 2024

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

November 2024

02. Nov 2024 - 04. Nov 2024

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

28. Nov 2024 - 04. Dec 2024

Wien Nürnberg

AMADEUS Cara | CAR

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

Dezember 2024

01. Dec 2024 - 05. Dec 2024

Strassburg Köln

AMADEUS Riva | RIV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

02. Dec 2024 - 08. Dec 2024

Strassburg Nürnberg

AMADEUS Star | STA

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

07. Dec 2024 - 11. Dec 2024

Köln Strassburg

AMADEUS Silver II | SI2

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

09. Dec 2024 - 13. Dec 2024

Köln Strassburg

AMADEUS Riva | RIV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

10. Dec 2024 - 16. Dec 2024

Wien Nürnberg

AMADEUS Cara | CAR

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

13. Dec 2024 - 17. Dec 2024

Strassburg Köln

AMADEUS Riva | RIV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

14. Dec 2024 - 20. Dec 2024

Nürnberg Wien

AMADEUS Queen | QUE

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

22. Dec 2024 - 28. Dec 2024

Passau Passau

AMADEUS Cara | CAR

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

22. Dec 2024 - 28. Dec 2024

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

28. Dec 2024 - 04. Jan 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

28. Dec 2024 - 04. Jan 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

29. Dec 2024 - 04. Jan 2025

Passau Passau

AMADEUS Cara | CAR

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

29. Dec 2024 - 04. Jan 2025

Passau Passau

AMADEUS Queen | QUE

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

März 2025

26. Mar 2025 - 02. Apr 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

26. Mar 2025 - 02. Apr 2025

Amsterdam Basel

AMADEUS Queen | QUE

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

April 2025

01. Apr 2025 - 08. Apr 2025

Amsterdam Amsterdam

AMADEUS Riva | RIV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

02. Apr 2025 - 09. Apr 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

04. Apr 2025 - 11. Apr 2025

Passau Passau

AMADEUS Nova | NOV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

09. Apr 2025 - 16. Apr 2025

Amsterdam Amsterdam

AMADEUS Imperial | IMP

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

09. Apr 2025 - 16. Apr 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

09. Apr 2025 - 16. Apr 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

10. Apr 2025 - 17. Apr 2025

Basel Amsterdam

AMADEUS Cara | CAR

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

15. Apr 2025 - 22. Apr 2025

Amsterdam Amsterdam

AMADEUS Riva | RIV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

16. Apr 2025 - 23. Apr 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

16. Apr 2025 - 23. Apr 2025

Amsterdam Amsterdam

AMADEUS Brilliant | BRI

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

16. Apr 2025 - 23. Apr 2025

Amsterdam Amsterdam

AMADEUS Imperial | IMP

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

20. Apr 2025 - 27. Apr 2025

Passau Passau

AMADEUS Nova | NOV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

22. Apr 2025 - 29. Apr 2025

Amsterdam Amsterdam

AMADEUS Riva | RIV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

23. Apr 2025 - 30. Apr 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

23. Apr 2025 - 30. Apr 2025

Amsterdam Amsterdam

AMADEUS Queen | QUE

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

23. Apr 2025 - 30. Apr 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

29. Apr 2025 - 06. May 2025

Amsterdam Amsterdam

AMADEUS Riva | RIV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

30. Apr 2025 - 07. May 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

30. Apr 2025 - 07. May 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

30. Apr 2025 - 07. May 2025

Amsterdam Basel

AMADEUS Queen | QUE

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

Mai 2025

01. May 2025 - 08. May 2025

Amsterdam Amsterdam

AMADEUS Cara | CAR

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

06. May 2025 - 20. May 2025

Amsterdam Budapest

AMADEUS Riva | RIV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

06. May 2025 - 13. May 2025

Amsterdam Nürnberg

AMADEUS Riva | RIV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

07. May 2025 - 14. May 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

11. May 2025 - 18. May 2025

Passau Passau

AMADEUS Nova | NOV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

13. May 2025 - 20. May 2025

Nürnberg Budapest

AMADEUS Riva | RIV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

14. May 2025 - 21. May 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

15. May 2025 - 22. May 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

20. May 2025 - 27. May 2025

Budapest Passau

AMADEUS Riva | RIV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

21. May 2025 - 28. May 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

22. May 2025 - 29. May 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

25. May 2025 - 01. Jun 2025

Amsterdam Basel

AMADEUS Cara | CAR

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

28. May 2025 - 04. Jun 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

28. May 2025 - 04. Jun 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

29. May 2025 - 05. Jun 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

Juni 2025

04. Jun 2025 - 11. Jun 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

04. Jun 2025 - 11. Jun 2025

Passau Passau

AMADEUS Nova | NOV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

08. Jun 2025 - 15. Jun 2025

Amsterdam Basel

AMADEUS Cara | CAR

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

11. Jun 2025 - 18. Jun 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

11. Jun 2025 - 18. Jun 2025

Basel Amsterdam

AMADEUS Queen | QUE

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

12. Jun 2025 - 19. Jun 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

18. Jun 2025 - 25. Jun 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

19. Jun 2025 - 28. Jun 2025

Budapest Prag

AMADEUS Riva | RIV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

25. Jun 2025 - 02. Jul 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

26. Jun 2025 - 11. Jul 2025

Passau Passau

AMADEUS Riva | RIV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

27. Jun 2025 - 04. Jul 2025

Amsterdam Basel

AMADEUS Cara | CAR

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

Juli 2025

04. Jul 2025 - 11. Jul 2025

Basel Amsterdam

AMADEUS Cara | CAR

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

09. Jul 2025 - 16. Jul 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

11. Jul 2025 - 19. Jul 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

17. Jul 2025 - 26. Jul 2025

Wien Bukarest

AMADEUS Nova | NOV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

19. Jul 2025 - 27. Jul 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

21. Jul 2025 - 03. Aug 2025

Bukarest Wien

AMADEUS Nova | NOV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

23. Jul 2025 - 30. Jul 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

23. Jul 2025 - 30. Jul 2025

Amsterdam Basel

AMADEUS Queen | QUE

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

23. Jul 2025 - 01. Aug 2025

Amsterdam Luzern

AMADEUS Queen | QUE

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

24. Jul 2025 - 03. Aug 2025

Bukarest Wien

AMADEUS Nova | NOV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

25. Jul 2025 - 08. Aug 2025

Amsterdam Budapest

AMADEUS Cara | CAR

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

25. Jul 2025 - 01. Aug 2025

Amsterdam Nürnberg

AMADEUS Cara | CAR

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

29. Jul 2025 - 05. Aug 2025

Amsterdam Basel

AMADEUS Star | STA

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

30. Jul 2025 - 06. Aug 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

August 2025

01. Aug 2025 - 08. Aug 2025

Nürnberg Budapest

AMADEUS Cara | CAR

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

03. Aug 2025 - 10. Aug 2025

Passau Passau

AMADEUS Riva | RIV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

04. Aug 2025 - 19. Aug 2025

Passau Passau

AMADEUS Nova | NOV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

05. Aug 2025 - 12. Aug 2025

Basel Amsterdam

AMADEUS Star | STA

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

06. Aug 2025 - 13. Aug 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

08. Aug 2025 - 17. Aug 2025

Budapest Prag

AMADEUS Cara | CAR

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

13. Aug 2025 - 20. Aug 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

13. Aug 2025 - 20. Aug 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

15. Aug 2025 - 22. Aug 2025

Passau Passau

AMADEUS Cara | CAR

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

19. Aug 2025 - 26. Aug 2025

Amsterdam Basel

AMADEUS Star | STA

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

20. Aug 2025 - 27. Aug 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

24. Aug 2025 - 31. Aug 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

24. Aug 2025 - 31. Aug 2025

Passau Passau

AMADEUS Riva | RIV

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

27. Aug 2025 - 03. Sep 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

September 2025

03. Sep 2025 - 10. Sep 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

04. Sep 2025 - 13. Sep 2025

Amsterdam Luzern

AMADEUS Queen | QUE

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

04. Sep 2025 - 11. Sep 2025

Amsterdam Basel

AMADEUS Queen | QUE

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

07. Sep 2025 - 14. Sep 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

10. Sep 2025 - 17. Sep 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

11. Sep 2025 - 18. Sep 2025

Basel Amsterdam

AMADEUS Queen | QUE

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

13. Sep 2025 - 28. Sep 2025

Passau Passau

AMADEUS Cara | CAR

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

14. Sep 2025 - 23. Sep 2025

Suite

A-1

B-1

B-4

C-1

C-4

C-EK

14. Sep 2025 - 21. Sep 2025

Passau Passau

AMADEUS Riva | RIV

Suite

A-1